Kształtowanie nastawień emocjonalnych

Podobnie jak w przypadku nastawień poznawczych, również w przypadku nastawień emocjonalnych ich kształtowanie jest rezultatem przyswajania określonych wzorów oraz wynikiem przeobrażania efektów tego przyswajania, dokonywującym się w psychice osoby wychowywanej. Mamy tu więc do czynienia z przyswajaniem wzorów czynności popędowych i pobudzeniowych oraz z przekształcaniem przyswojonych treści. Nawiązując do własnego rozumienia postawy S. Nowak twierdzi, że nastawienia emocjonalne (autor mówi tu o komponencie emocjonalno-oce- niającym) są składnikiem konstytuującym postawę. Przypisując tym składnikom znaczenie bardziej doniosłe niż składnikom pozostałym S. Nowak powiada, że te pozostałe składniki, jakkolwiek przeważnie wchodzą w skład bardziej istotnych życiowo postaw, to jednak nie stanowią składnika niezbędnego. Natomiast bez nastawień emocjonalnych istnienie postawy nie jest możliwe. Zgadzając się z cytowanym autorem uważamy, że kształtowanie nastawień emocjonalnych polega na ujawnianiu i wytwarzaniu potrzeb oraz ich konkretyzacji (specyfikacji) zarówno ze względu na doświadczenia indywidualne, jak i ze względu na wzorce i normy oddziałującego) (kanalizującego potrzeby) środowiska społeczno-kulturowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *