Diligent small girl drawing on paper in light living room at home

Kształtowanie pojęć

Jak wiadomo, definicją tradycyjnie nazywa się zdanie stwierdzające równoważność dwóch wyrażeń, np. „woda” znaczy tyle, co wyrażenie „substancja, której cząsteczki zbudowane są według wzoru H2O”. Mamy tu do czynienia ze zdaniem zawierającym wyrażenie definiowane, czyli tzw. definiendum (w tym wypadku jako definiendum występuje słowo „woda”) oraz wyrażenie definiujące, czyli definiens. Otóż w przypadku definicji perswazyjnej jej autor nie dobiera wyrażenia definiującego dostosowanego do znaczenia, w jakim wyrażenie definiowane było już kiedyś stosowane, a więc przed sformułowaniem definicji perswazyjnej, lecz stara się zwrócić uwagę odbiorcy definicji, aby w twierdzeniach jej nadawcy wyrażenie definiowane rozumiał tak, jak to wynika z wyrażenia definiującego, formułowanego przez nadawcę. Można więc powiedzieć, że definicja perswazyjna jest definicją arbitralną, bowiem jej autor nie zamierza podawać równoważnika wyrażenia definiowanego zgodnie ze znaczeniem, w jakim to wyrażenie było już kiedyś używane. Znaczenie, jakie autor definicji perswazyjnej przypisuje wyrażeniu definiowanemu, jest bądź znaczeniem zupełnie nowym, bądź odmiennym częściowo, gdyż eksponującym tylko niektóre elementy dawnego znaczenia i zawierającym treści dotąd nie spotykane. Odwoływanie się do definicji perswazyjnej ma walory emocjonalne, gdyż polega na definiowaniu wyrażeń mających w danym środowisku społecznym określoną wartość, a więc wywołujących mobilizujące do działania przeżycia emocjonalne. Chodzi przy tym o to, że autor definicji nadaje tym pobudzającym wyrażeniom znaczenie ułatwiające mu oddziaływanie na ludzi należących do danego środowiska. Zmierza więc ów autor do wprowadzenia zmiany w skojarzeniach emocjonalnych, związanych z wyrażeniem definiowanym, czyli z definiendum, a zmiana ta ma mu służyć np. urabianiu skłonności do pozytywnego reagowania na przekazy sterujące czynnościami ludzi w określonym kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *