red apple fruit on four pyle books

Podkultura jest więc zawsze mniej lub więcej pozytywną lub negatywną wersją kultury

Może to być podkultura harcerzy bądź podkultura chuliganów, jakkolwiek pierwsza opiera się na pewnych, szerszych wzorach i modelach, a druga w dużym stopniu na przeciwstawianiu się tym wzorom i modelom. W obu jednak wypadkach zachodzi wspólność symbolicznej komunikacji. Z powyższych ustaleń wynika, że różnice między podkulturami mają najzupełniej odmienny charakter niż różnice dzielące kultury. W tym ostatnim wypadku różnice dotyczą całego systemu percepcji, wyrażania i sposobów komunikowania się. Na przykład różnice tkwią w podstawowych odmiennościach w klasyfikowaniu ludzi, zwierząt, pożywienia, barw itp. Chodzi o odmienność przedmiotów podlegających wartościowaniu i związanej z tym preferencji. Klasyfikacja barw stosowana na niektórych wyspach Oceanu Spokojnego jest zasadniczo różna od klasyfikacji stosowanej w naszym kręgu kulturowym. W niektórych kulturach wszystkie dzieci pochodzące ze strony matki są klasyfikowane jednakowo bez względu na to, kto był ich ojcem. W jednych społeczeństwach nieślubne pochodzenie dziecka nie ma żadnego znaczenia, w innych jest eksponowane i potępiane. Wskazanych wyżej odmienności nie zauważamy, porównując podkultury zaliczane do tej samej kultury. Analizując np. podkultury podnormalne, występujące aktualnie w Polsce, można stwierdzić, że są to rzeczywistości kulturowe, stanowiące wyraz społecznej reakcji na tę samą kulturę. Konfliktowy, destruktywny z punktu widzenia takiego systemu społecznego, jakim jest państwo, charakter podkultur (np. przestępczych) jest niewątpliwy, a wzory oferowane przez te kręgi pod kulturowe wyraźnie odmienne od wzorów związanych z konstruktywnym (z punktu widzenia powiedzmy zbiorowości państwowej) włączaniem się w proces konsumowania, kontemplowania i tworzenia kultury. Niemniej jednak każdy przeciętny kieszonkowiec, włamywacz, członek grupy uprawiającej tzw. przestępczość gospodarczą, sutener czy chuligan operuje w zasadzie tym samym podstawowym systemem znaczeń, tą samą znajomością przedmiotów i zdarzeń objętych systemem społecznych wartości, co przeciętny  robotnik, naukowiec czy harcerz. Przedstawicieli różnych podkultur, objętych polskim kręgiem kulturowym, łączy więc ten sam system partycypowania, wyrażania i rozumienia, przy różnej swym zakresem i treścią internalizacji przekonań, wartości i umiejętności, stanowiących wtórną wersję podstawowych elementów kulturowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *