three people sitting in front of table laughing together

Wyciągnąć wnioski

Przy analizie przedstawionych rezultatów trzeba pamiętać o pewnych zastrzeżeniach, które ograniczają zakres wniosków, jakie można by z nich wyciągać. Przede wszystkim nie ‘ można zapomnieć o przybliżonym tylko charakterze ustaleń odnoszących się do postaw wychowawczych rodziców. Wszak ¡postawy te nie były obserwowane bezpośrednio, natomiast przy pośrednim ich oszacowaniu może się wkraść wiele błędów, w szczególności gdy źródłem danych są sami zainteresowani. Wprawdzie w badaniach psychologicznych stosuje się różne środki kontroli uzyskanych danych i krytycznie je analizuje, nie jest jednak łatwo uzyskiwać stwierdzenia o wysokim stopniu rzetelności. Drugie zastrzeżenie wiąże się z faktem, iż badano wyłącznie dwunastolatków. Skądinąd wiadomo, że pewne sposoby wychowawcze stosowane przez rodziców mogą mieć różne konsekwencje w zależności od tego, kiedy i w ja- kim okresie rozwoju dziecka są stosowane. Tak więc czułość matki ma inne skutki wychowawcze wtedy, gdy wyrażana jest w stosunku do chłopca pięcioletniego, inne, gdy chodzi o dwunastolatka, a jeszcze inne, gdy chłopiec ma lat siedemnaście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *