man standing in front of group of men

Sądy światopoglądowe nawiązują do określonych doświadczeń poznawczych

Wykazuje to wyraźnie staranna analiza języka twierdzeń światopoglądowych. Twierdzenia światopoglądowe zawierają nie tylko terminologię służącą do opisu i eksplikacji, ale również do oceny. Tak zatem przyswojenie twierdzeń światopoglądowych pozwala na uświadomienie sobie określonych cech rzeczy i zdarzeń, a równocześnie na przypisywanie rzeczom i zdarzeniom, ze względu na określone cechy, tej czy innej wartości. Przyjęcie określonych przekonań […]

shallow focus photography of books

Światopogląd i ideologia

Wypada podkreślić, że socjalizacja w skali szerszych struktur społecznych jest tym bardziej efektywna, im bardziej jest hierarchizacją nastawień i wynikającą stąd kontrolą motywacji i ustosunkowań, decydującą o włączeniu człowieka do szerszej wspólnoty społecznej. Identyfikacja z taką wspólnotą jest tym produktywniejsza, im wszechstronniejsze są wzory integracji postaw, dominujące w danej zbiorowości społecznej. Mówiąc o wskazanych wyżej procesach integracji […]

flat lay photography of paintings

Łączenie „silnego ego” z twórczością wydaje się sprzeczne

Wyniki badań wykazujących pewien związek zaburzeń psychicznych z twórczością. Chodzi o to, że „silne ego” (co również potwierdzają rezultaty badań) łączy się w sposób bardzo ścisły’ ze zdrowiem psychicznym, stanowiąc jego warunek konieczny.  Ale sprzeczność, o której tu mowa, jest pozorna, a podnoszona jest przez autorów nie uwzględniających marksowskiej zasady ujmowania rzeczywistości. A zasada ta zaleca […]

man standing in front of group of men

Integracja i charakter

Wychowanie integrujące postulujemy nie tylko dlatego, że pewna część młodzieży wykolejonej społecznie odznacza się integracją antagonistyczno-destruktywną. Wychowanie integrujące postulujemy także dlatego, że również w przypadku młodzieży wykolejonej społecznie (u której dominacja tendencji asymilatywno-asocjalnych czy akomodatywno-dyssocjal- nych wyraża się jedynie dominacją określonych postaw) niezbędnym warunkiem rozwoju homeostatywnego jest wytworzenie się konstruktywnego społecznie centralnego systemu integrującego, bez […]

three people sitting in front of table laughing together

STRATEGIA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE INTEGRACJI POSTAW

Mówiliśmy już, że pewna część młodzieży wykolejonej społecznie odznacza się skrajną dominacją tendencji asymilatywnych, która wyraża się nie tylko dominacją postaw zdecydowanie egoistyceno-egocentrycznych, ale i nihilistyczno-asocjalną ich integracją. Mówiliśmy także, że pewna część młodzieży wykolejonej społecznie to młodzież, którą cechuje skrajna dominacja tendencji akomodatywnych, co znajduje wyraz zarówno w egoizmie socjocentrycznym, jak i w dogmatyczno-dyssocjalnej […]

black chair lot

Trwałość czynności i regulujących je dyspozycji psychicznych, wyuczonych dzięki nagradzaniu

Otóż istnieje większe prawdopodobieństwo, że człowiek zrezygnuje z powtarzania danej reakcji wtedy, gdy niepowodzenie spotka go w początkowym okresie uczenia się tej reakcji, niż wtedy, gdy takie niepowodzenie zdarza się już po dokonaniu wielu pomyślnych działań, zgodnych z określonymi oczekiwaniami społecznymi. Również dana wyuczona dyspozycja psychiczna jest tym bardziej trwała, im więcej razy było nagrodzone […]

Concentrated black kid doing sums

Przyswojenie sobie odpowiednich wzorów określających preferencje w zakresie celów

A więc wytworzenie skłonności do odpowiedniej motywacji, stanowi z reguły punkt wyjścia procesu resocjalizacji. Tak zatem, w wielu wypadkach proces resocjalizacji rozpoczyna się poprzez uczenie się na zasadzie klasycznego warunkowania. W toku tego rodzaju uczenia się bodźce dotychczas obojętne stają się źródłem wartości, które zaczynają dominować nad wartościami już utrwalonymi, a równocześnie stanowiącymi źródło dążeń, […]

brown wooden book shelves with books

Resocjalizacja nie sprowadza się wyłącznie do stworzenia barier poprzez karanie

Możemy powiedzieć, że kara zewnętrzna okazuje się skuteczna jako czynnik reedukacji tym bardziej, im bardziej jest równocześnie dobitnym (bo angażującym emocje) źródłem informacji ułatwiającej karanemu osiąganie celów (postulowanych przez karzącego), do których osoba karana również pragnie zmierzać. Resocjalizacja nie sprowadza się wyłącznie do stworzenia barier poprzez karanie; konieczne jest również nauczenie się pozytywnego reagowania. W wypadku, […]