person holding ballpoint pen writing on notebook

Komornik piotr pietrasik

Niewątpliwie podstawowe znaczenie dla charakterystyki manifestacji postawy ma przedstawienie jej przedmiotu, czyli jej treści przedmiotowej. A biorąc pod uwagę tę cechę postawy, można by wyróżnić postawy wobec zdarzeń i postawy wobec obiektów. Podział ten wynika stąd, że ludzie spostrzegają rzeczywistość właśnie z uwzględnieniem tych dwóch jej aspektów. Spostrzegamy pewne stany i zmiany obiektów oraz obiekty, które tym stanom i zmianom podlegają. I tak np. dziecko ustosunkowuje się wobec wymierzanej mu kary cielesnej oraz wobec osoby czy osób, które mu tę karę wymierzają. Tak więc u człowieka kształtują się postawy wobec zdarzeń np. wobec pożaru, powodzi, śmierci, miłości, przyjaźni, pokoju, wojny itd., a więc wobec zdarzeń materialnych i społecznych. Kształtują się w nim również postawy wobec określonych obiektów takich jak ludzie, zwierzęta, rzeczy, a ze względu na charakter zdarzeń, które się z tymi obiektami wiążą, postawy wobec obiektów bywają rozmaite. Inaczej więc ustosunkowujemy się wobec osoby, która bierze udział w działaniach grupy, które aprobujemy, a inaczej wobec osoby, która współuczestniczy w realizacji zadań, które są nam obce lub oceniane ujemnie. Inaczej ustosunkowujemy się wobec osoby, która żąda od nas respektowania norm, których nie uznajemy, a inaczej wobec osoby, która zachęca nas do czynności, które nam odpowiadają. Można więc powiedzieć, że charakteryzując czyjąś postawę ze względu na ustosunkowanie wobec obiektu, trzeba nie tylko określić, o jaki to obiekt chodzi, ale też i powiedzieć, z jakich względów stanowi on przedmiot postawy. Jan czy Józef może mi być obojętny ze względu na sposób ubierania się, ale nieobojętny ze względu na poglądy, które wygłasza, i wymagania, które kieruje pod moim adresem. I, oczywiście, ten mój stosunek do Jana czy Józefa może się wiązać bądź z jego indywidualnymi poglądami, bądź z wygłaszanymi przez większą liczbę ludzi. W tej zaś sytuacji inny będzie zakres postawy. Mówiąc o zakresie postawy, wyróżnia się postawy jednostkowe i postawy ogólne. Postawy jednostkowe dotyczą poszczególnych zdarzeń i obiektów, np. śmierci ojca. Natomiast postawy ogólne dotyczą poszczególnej klasy zdarzeń czy obiektów, np. śmierci ludzi, czy przyjaźni jako typu więzi. Postawą ogólną będzie więc postawa wobec jednostki ze względu np. na to, że należy do kręgu podkultury chuligańskiej lub grypser- skiej, złodziejskiej czy prostytucyjnej. Oczywiście, postawy mogą być mniej lub bardziej ogólne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *