person using MacBook Pro

Odpowiedź na pytanie

Opisane w rozdz. 1 mechanizmy nabywania wartości mają również zastosowanie teraz, gdy próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób inny człowiek może nabierać wartości dla dziecka. Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na rozróżnienie między dwoma rodzajami wartości, jaką może mieć reprezentacja innych ludzi: instrumentalną i autoteliczną. O wartości instrumentalnej wspominaliśmy już uprzednio, przy omawianiu ipsocentrycz- nego mechanizmu pomagania. Jest to sytuacja, gdy opłaca się pomagać innym: .,dobrze jest dla mnie, gdy zareaguję na krzywdę drugiego człowieka”. Do tego, że inni ludzie nabierają wartości instrumentalnej, może dochodzić w wyniku doświadczeń, w których za pomaganie dzieci otrzymują np. nagrody rzeczowe (jak w opisanym uprzednio eksperymencie). Jak więc widać, mechanizm ipsocentrycziny daje się opisać z jednej strony jaiko związany ze Strukturą Ja, a z drugiej — jako przejaw instrumentalnej wartości, jaką mają inni ludzie w Sieci Wartości dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *